ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ  :: เกษตรกรรมรุ่งเรือง  ::  อุตสาหกรรมลือเลือง  ::  เมืองนักพัฒนา  ::  ปวงประชาใฝ่คุณธรรม
 
 
 

 
 
 
 
   


ข้อมูลจำนวนครัวเรือนเกษตรกร/พื้นที่/ผลผลิตเฉลี่ยด้านพืชระดับอำเภอ-ตำบล
สถิติทะเบียนเกษตรกร ทพศ.
ข้อมูลทะเบียนเกษตรก
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
จุดสาธิตด้านการเกษตร
ศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น ปี 2556
ยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 2555

 
 

 
 

                 นายปรีชา  สายแสง  เกษตรอำเภอ  ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ทำการเกษตรปี 2560/61 แล้ว ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร อายุข้าวต้องหว่านไม่ต่ำกว่า 15 -60 วัน สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค หรือศูนย์บริการฯ ประจำตำบล โทร. 0-3626-3850 , 09-2247-4332  

               วันที่ 22  ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค โดยนายปรีชา  สายแสง เกษตรอำเภอหนองแค และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค ดำเนินการประชุมประจำสัปดาห์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V  System โดยมีวาระการประชุมชี้แจงแผนโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2562

       วันที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค นำโดยนายปรีชา  สายแสง เกษตรอำเภอหนองแค และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน ปรับเปลี่ยนวางสิ่งของภายในสำนักงานให้เป็นระเบียบให้น่าดู และน่าอยู่

 

 


 
คู่มือประชาช

  1. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศบกต

   2. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณสำนักงานเกษตรอำเภอ

   3. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

   4. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

  แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค
เปิดศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร  
ชมความสำเร็จโครงการพระราชดำริ  พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  และจังหวัดสุรินทร์  เดลินิวส์
อำเภอหนองแค ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
  แนะลดต้นทุนการผลิตข้าว... ด้วยหลัก 3 ต้องทำ 3 ต้องลด - ดินดีสมเป็นนาสวน   เดลินิวส์
 

 มะนาวในวงล้อยางรถยนต์ - ต้นไม้ชายคา  เดลินิวส์  3/58
 
กระเทียม - เรื่องน่ารู้  เดลินิวส์  3/60
  ‘หนองปลิง’ ต้นแบบพัฒนาระบบเขตกรรมข้าว
- เรื่องน่ารู้   เดลินิวส์  3/60
 
หัวหอมใหญ่ - เรื่องน่ารู้  เดลินิวส์  3/60
 
ส่งเสริมปลูกยางพาราแบบเกษตรผสมผสาน  เดลินิวส์
 
งดเผาฟางและตอซังพืช    เดลินิวส์         
     
                                        
อ่านข่าวเพิ่มเติม

แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

 


      เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

หนอนม้วนใบ


มวนเขียวข้าว


หอยเชอรรี่

หนูนา
 
   
  โรคใบขีดโปร่งแสง

โรคไหม้

ข้าววัชพืช

โรคดอกกระถิน

โรคกาบใบแห้ง
 
 

                 

           

 

                                    

                             

 

                                                                                     

    

  

       

           วิสาหกิจชุมชน บุญปลูกฟาร์ม ร่วมออกรายการ "สวย เฉียบ เนี้ยบ" ช่อง 1 เวิร์คพอยท์ เพื่อสอนวิธีปลูกผักสลัดฯ                ประโยชน์ของถั่วงอก
               เคล็ดลับเพิ่มความงาม
               ประโยชน์ของผลไม้ไทยๆ
              
น้ำผักเพื่อสุขภาพ
               ผิวสวยอมชมพูด้วยแตงโม
 
 

                                                      แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. กระดาษ A4                                                    

                      

                                                                                       ถอดองค์ความรู้

                                                                                  

                                                                              นายปรีชา  สายแสง                      นางอรพินท์  วุฒิอุทัย                        

                                                                                    

                                                          นางชุติกาญจน์  ไกรสังข์                     นายคชธร  กิตกนันท์ประกร                             นายนิรัน  มหาวัตร์
      ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย          

 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
เมื่อวันที่  18 ตุลาคม  2561 ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 

                                  
   

            เดือน กันยายน2561                                                                  

                                          เดือน  สิงหาคม  2561
   
ประมวลข่าวเพิ่มเติม

ประมวลข่าวเพิ่มเติม

เดือน กรกฏาคม 2561

เดือน มิถุนายน 2561

       

ประมวลข่าวเพิ่มเติม

ประมวลข่าวเพิ่มเติม

                                              เดือน ตุลาคม 2561                                                                                        เดือน พฤษภาคม 2561     

                 

ประมวลข่าวเพิ่มเติม                                                                                                           

ประมวลข่าวเพิ่มเติม

ต.ค.  พ.ย.   ธ.ค. 60     ม.ค. ก.พ.  มี.ค.  เม.ย. 61

   

 

            

สวนพรชัยพฤกษ์
หมู่ที่ 8  ตำบลโพนทอง

สวนวาสนาฟาร์ม
หมู่ที่  5  ตำบลหนองปลิง

วัดเกาะลอย
ตำบลหนองแค

หลวงพ่อยอด
ตำบลหนองปลาหมอ

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์
ตำบลคชสิทธิ์

                                                                                   


ทุ่งทานตะวัน


ถ้ำนารายณ์หรือถ้ำเขาวง


น้ำตกมวกเหล็ก


น้ำตกเจ็ดสาวน้อย


อุโมงค์ต้นไม้


ถ้ำพระธาตุเจริญธรรม หรือถ้ำ  บ่อปลา


น้ำตกสามหลั่น


ทะเลสาบบ้านหมอ


ไม้ขุดล้อมแก่งคอย


ผาเสด็จ


วัดพระพุทธบาท

แหล่งโบราณคดีบ้านดงน้ำบ่อ

เสาร้องไห้  วัดสูง

พระบวรราชวังสีทา

วัดสมุหประดิษฐาราม

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เจ็ดคต-โป้งก้อนเส้า

สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)

ไร่ปภัสรา

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

น้ำตกโกรกอีดก

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานปลัดกระทรวง ฯ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี

กรมวิชาการเกษตร

ระบบอินทราเน็ต (SSNET) สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง

กรมชลประทาน

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Webmail) สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง

กรมประมง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม ฯ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ

กรมปศุสัตว์

สำนักงาน กพ. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ห้องสมุดความรู้การเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน

กรมพัฒนาที่ดิน

สื่อเกษตรครบวงจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท

กรมการข้าว

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง
  เขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท

พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2520 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

   ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ  2/2558

  Website counter  

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
เลขที่ 12  ถนนระพีพัฒน์ฝั่งขวา   ตำบลไผ่ต่ำ
อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
รหัสไปรษณีย์  18140
โทรศัพท์   0-36263850   , 08-9810-3677
Mail : Saraburi04@doae.go.th   , Kaset_nongkhae@hotmail.com