ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ  :: เกษตรกรรมรุ่งเรือง  ::  อุตสาหกรรมลือเลือง  ::  เมืองนักพัฒนา  ::  ปวงประชาใฝ่คุณธรรม
 

 

      หน้าแรก
      แนะนำสำนักงาน
คำสั่งแบ่งหน้าทีรับผิดชอบ
บทบาท / วิสัยทัศน์
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  อำเภอหนองแค
ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค และแผนที่โดยสังเขป
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง - อัตรากำลัง
ข้อมูลด้านการเกษตร
ปฏิทิน ปีงบประมาณ 2557
แผนการปฏิบัติงาน ปี 2557
แผนงบประมาณ ปี 2557
แผนพัฒนาการเกษตร - จุดสาธิตการเกษตร
ผลิตภัณฑ์เด่น อำเภอหนองแค
รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ
สถาบัน-องค์กรเกษตรกร
เกษตรกรตัวอย่างอำเภอหนองแค
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
สถิติการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว)
จุดสาธิตด้านการเกษตร
ศูนย์ข้าวชุมชน
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
   
นายปรีชา  สายแสง
เกษตรอำเภอเสาไห้  รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอหนองแค

โทร. 03626-3850 , 081-9917486
     
 

 

 
     
     
 

 

 

 

 

 
    ระบบข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน
    ระบบข้อมูลเกษตรกร รายครัวเรือน
    โครงการประกันรายได้เกษตรกร (ทพศ.)
    ระบบคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
    ระบบสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ
    ระบบฐานข้อมูล (กสก.)
    แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
      เกษตรอำเภอชวนเที่ยว
ผู้ว่าพาไปพักผ่อน
      หน่วยงานภายใน
     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมชลประทาน
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมการข้าว
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

     
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง ฯ
ระบบอินทราเน็ต (SSNET)
กองการเจ้าหน้าที่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Webmail)
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม ฯ
สำนักงาน กพ.
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
สื่อเกษตรครบวงจร
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน
พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2520
     

สำนักงานเกษตรจังหวัด - สำนักงานเกษตรอำเภอ

     
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย
สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน
สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท
สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้
สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง
สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
         
         

ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม
  kaset_nongkhae@hotmail.com

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
เลขที่ 12  ถนนระพีพัฒน์ฝั่งขวา   ตำบลไผ่ต่ำ
อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
รหัสไปรษณีย์  18140
โทรศัพท์   0-3626-3850  , 08-9810-3677