ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ  :: เกษตรกรรมรุ่งเรือง  ::  อุตสาหกรรมลือเลือง  ::  เมืองนักพัฒนา  ::  ปวงประชาใฝ่คุณธรรม
   

 

 
   
 
   

      
นายปรีชา  สายแสง
เกษตรอำเภอหนองแค
โทร. 0-3626-3850 , 08-1991-7486 , 0922474432

                                        นางอรพินท์  วุฒิอุทัย
                                 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
                                      โทร. 0-3626-3850 , 092-2474313
รับผิดชอบ
1) ศึกษา วิจัย ทดสอบ ประยุคเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร
2) ศึกษา วิเคราะห์ ศักยภาพของพื้นที่เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร การพัฒนาเกษตรกร และการพัฒนาการผลิตพืชของอำเภอ
3) ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย
4) ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ การพัฒนาการผลิตพืชการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตพืชแก่เกษตรกร
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ภัยธรรมชาติ, อาสาสมัครเกษตร ฯลฯ

 
       
       

 
     
   
 
 

นางสาวมะลิวรรณ์    คำมะนาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 0-36
26-3850

นางสาวน้ำทิพย์   มณีฉาย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 0-36
26-3850 , 08-9492-4994 , 09-2247-4299

  ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
 
รับผิดชอบ
1) งานการเงิน  -  การบัญชี
2) งานการเจ้าหน้าที่
3) งานพัสดุ / ครุภัณฑ์
4) งานสารบรรณ
5)งานรับ - ส่งหนังสือราชการ เอกสารต่างๆ ของทางราชการ
6) งานประสานงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ
  ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
 
รับผิดชอบ
1) งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

2)
งานส่งเสริมการผลิตพืชฤดูแล้ง
3) งานแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล
4) รับผิดชอบตำบลโคกตูม , ตำบลโพนทอง และตำบลหนองปลิง
 
   

 
นางสาวสิริรัตน์  หินอ่อน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 0-36
26-3850 ,  09-2247-4301
 นางสาวพจน์ณีย์  โล้นทีชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 0-3626-3850 , 09-2247-4300

 

                                กลุ่มอารักขาพืช
                                รับผิดชอบ
                                1) งานด้านอารักขาพืช
                                2) งานโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร
ที่สำคัญ                  

                                3) รับผิดชอบตำบลโคกแย้, ตำบลบัวลอย

 

                             กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
                              รับผิดชอบ
                              1) งานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร                                      ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP
                              2) งานข้าวระดับอำเภอ
                              3) งานพืชผัก พืชสวน /ไม้ผลไม้ยืนต้น
                                   /ไร่นาสวนผสม
                              4) รับผิดชอบตำบลหนองจรเข้  ตำบลหนองไข่น้ำ
 
       
    นายวิชัย  เอกจิตร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0-
3626-3850  , 08-7827-8418
นายอาทร  อ่อนตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0-
3626-3850 ,  08-1795-8607
นางสาวพรวดี  ภักดีไพบูลย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0-
3626-3850 , 08-0787-4472
นางสาวทัศนัย์  โพธิพรหม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0-
3626-3850  , 09-09942354
   

รับผิดชอบ
1) งานศูนย์ข้าวชุมชน
2)งานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
3) รับผิดชอบตำบลหนองจิก ,
ตำบลหนองนาก

รับผิดชอบ
1) งานปุ๋ยและดิน
2) การโครงการยุทธศาสตร์ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน
3) งานศูนย์บริการฯ ประจำตำบลกุ่มหัก , ตำบลหนองโรง   และตำบลหนองแค
 

รับผิดชอบ
1)
งานเกษตรทฤษฏีใหม่ 
2) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

2) งานศูนย์บริการฯ  ประจำตำบล
ห้วยทราย  ตำบลหนองปลาหมอ และตำบลคชสิทธิ์

รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

1) งานศูนย์บริการฯ  ประจำตำบลไผ่ต่ำ  และตำบลหนองแขม
2) งานสถาบันและองค์กรเกษตรกร
3) งานวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
 

 
         
       
       
       
       
    นางสาวเกษดี  เกตวัต
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 0-
3626-3850 , 09-19892682
    นางสาวสาวิตรี  นวนกระโทก 
พนักงานจ้างเหมาบริการฯ
 
   

รับผิดชอบ
1
) งานบันทึกข้อมูลตามระบบรายงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
2) บันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศการผลิตระดับอำเภอ
3) บันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
4) งานจัดพิมพ์ หนังสือราชการ เอกสารของทางราชการ และอื่นๆ
5)  งานจัดทำเว็บไซร์  ระดับอำเภอ

   

รับผิดชอบ
1) งานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร บริเวณลานจอดรถ  ห้องน้ำ  ปิด -  เปิด
ประตูหน้าต่าง  บำรุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับ และอื่นๆ
2) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
หมายจากผู้บังคับบังชา

 
             

ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม
  kaset_nongkhae@hotmail.com

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
เลขที่ 12  ถนนระพีพัฒน์ฝั่งขวา   ตำบลไผ่ต่ำ
อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
รหัสไปรษณีย์  18140
โทรศัพท์   0-3626-3850  , 08-9810-3677