ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ  :: เกษตรกรรมรุ่งเรือง  ::  อุตสาหกรรมลือเลือง  ::  เมืองนักพัฒนา  ::  ปวงประชาใฝ่คุณธรรม
   

 

 
   
 
   


โทร. 0-3637-1230 , 092-2474332

 

                            นางสาวอัจฉรา  สุขสมบูรณ์                                                       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
                                   โทร. 0-3637-1230 , 092-2474313
รับผิดชอบ
1) งานด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
2) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร, โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน, โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน
3) งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, งานกลุ่มยุวเกษตรกร, งานเกษตรกรรุ่นใหม่
4) งานกลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน , งานอาสาสมัครเกษตร
5)
งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรและเครือข่าย                                                      6) รับผิดชอบตำบลห้วยขมิ้น ตำบลห้วยทราย

 
       
       

 
     
   
 
 

นางสาวมะลิวรรณ์    คำมะนาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 0-36
37-1230

นางสาวชลาพร  ปิ่นสุวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร. 0-36
37-1230, 09-2247-4299

  ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
 
รับผิดชอบ
1) งานการเงิน  -  การบัญชี
2) งานการเจ้าหน้าที่
3) งานพัสดุ / ครุภัณฑ์
4) งานสารบรรณ
5)งานรับ - ส่งหนังสือราชการ เอกสารต่างๆ ของทางราชการ
6) งานประสานงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ
  กลุ่มขารักขาพืช
                              รับผิดชอบ
                              1) งานด้านอารักขาพืช
                              2)
งานเกษตรทฤษฏีใหม่ 
                              3)
งานปุ๋ยและดิน
                              4) รับผิดชอบตำบลไผ่ต่ำ ตำบลโคกตูม
   

 
นางสาวสิริรัตน์  หินอ่อน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 0-36
37-1230,  09-2247-4301
 นางสาวพจน์ณีย์  โล้นทีชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 0-3637-1230, 09-2247-4300

 

                                ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
 
                               รับผิดชอบ
                                1) งานด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

                                2) งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
                                3)
งานส่งเสริมการผลิตพืชฤดูแล้ง
                                4) งานแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล
                                5) รับผิดชอบตำบลโคกแย้, ตำบลบัวลอย

 

                             กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
                              รับผิดชอบ
                              1) งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจของ
อำเภอ

                              2) งานส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง                                3) งานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร                                      ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP
                              4) งานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
                              5) งานพืชผัก พืชสวน /ไม้ผลไม้ยืนต้น
                                   /ไร่นาสวนผสม                                                   
                              6) รับผิดชอบตำบลหนองจรเข้  ตำบลหนองไข่น้ำ

 
       
    นายวิชัย  เอกจิตร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โทร.
0-36
37-1230, 08-7827-8418
นายอาทร  อ่อนตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0-36
37-1230,  08-1795-8607
นางสาวพรวดี  ภักดีไพบูลย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0-36
37-1230, 08-0787-4472
นางสาวทัศนีย์  โพธิพรหม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0-36
37-1230, 09-09942354
   

รับผิดชอบ
1)
งานศูนย์บริการฯ ประจำ
2)
รับผิดชอบตำบลหนองจิก  ตำบลหนองนาก ตำบลโพนทอง
 

รับผิดชอบ
1)
งานศูนย์บริการฯ ประจำ
2) รับผิดชอบตำบลกุ่มหัก , ตำบลหนองโรง   และตำบลหนองแค
 

รับผิดชอบ
1)
งานศูนย์บริการฯ  ประจำตำบล
2) รับผิดชอบประจำตำบลคชสิทธิ์  ตำบลหนองปลาหมอ

รับผิดชอบ
1) งานศูนย์บริการฯ  ประจำตำบล
2) รับผิดชอบประจำตำบลหนองแขม ตำบลโพนทอง


 

 
         
       
       
       
       
    นางสาวเกษดี  เกตวัต
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร.
0-3637-1230, 09-19892682
    นางสาวสุกัญญา  พุ่มพวง 
พนักงานจ้างเหมาบริการฯ
 
   

รับผิดชอบ
1
) งานบันทึกข้อมูลตามระบบรายงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
2) บันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศการผลิตระดับอำเภอ
3) บันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
4) งานจัดพิมพ์ หนังสือราชการ เอกสารของทางราชการ และอื่นๆ
5)  งานจัดทำเว็บไซร์  ระดับอำเภอ

   

รับผิดชอบ
1) งานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร บริเวณลานจอดรถ  ห้องน้ำ  ปิด -  เปิด
ประตูหน้าต่าง  บำรุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับ และอื่นๆ
2) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
หมายจากผู้บังคับบังชา

 
             

ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม
  kaset_nongkhae@hotmail.com

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
เลขที่ 12  ถนนระพีพัฒน์ฝั่งขวา   ตำบลไผ่ต่ำ
อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
รหัสไปรษณีย์  18140
โทรศัพท์   0-3637-1230