ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ  :: เกษตรกรรมรุ่งเรือง  ::  อุตสาหกรรมลือเลือง  ::  เมืองนักพัฒนา  ::  ปวงประชาใฝ่คุณธรรม


 


การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยสั่งตัด และการลดต้นทุนการผลิต

นายร่ม  วรรณประเสริฐ
หมู่ที่ 2  ตำบลห้วยขมิ้น   โทร. 0819480952
 


การผลิตแคนตาลูป เมล่อน ส่งออกมาตรฐาน GAP

นายภาณุวัฒน์  อรุณโรจน์ศิริ 
หมูที่ 5 ตำบลหนองปลิง  โทร. 0819948868

 
 
 
 

นายปรีชา  สายแสง
เกษตรอำเภอเสาไห้  รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอหนองแค

โทร. 03626-3850 , 081-9917486
 


การผลิตข้าวหอมนิล และพืชพื้นบ้าน

นางชุลีพร  วิชินโรจน์จรัล
หมู่ที่ 8  ตำบลโพนทอง  โทร.  0816349959
 


การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร (เห็ดแปรรูป)

นางจุฑามาศ  วะนุยารักษ์
หมู่ที่  8   ตำบลโคกแย้  โทร. 0894116587

   
การผลิตมะม่วงมหาชนกนอกฤดูเพิ่มเพิ่มมูลค่า

นายมังกร   สงวนพรรค
หมู่ที่  8  ตำบลหนอโรง  โทร.0851729838
 

การผสมเกสรปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิต

นายคเชน  พิทักษ์อรรณพ
หมูที่ 8  ตำบลหนองจรเข้   โทร. 0816104705

 
 
การผลิตเห็ดฟางโรงเรือนคุณภาพดี มีมาตรฐาน GAP

นายยุทธนา  ท่อทอง
หมู่ที่  3  ตำบลหนองจรเข้     โทร. 0890822008

การผลิตฝรั่งกิมจูให้ได้ราคา

นายอรัญ  ยุคันตพรพงษ์
หมูที่ 9  ตำบลหนองโรง    โทร. 0816659199
   
การผลิตน้ำผึ้งทานตะวัน

นายชาติชาย  เสกตั้ง
หมูที่  7  ตำบลหนองนาก    โทร.0870733437

การถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและเคหกิจสู่เยาวชน

ยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หมูที่  5  ตำบลหนองจรเข้   โทร. 0890123031
       
       
       
       

 

 

ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม
  kaset_nongkhae@hotmail.com

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
เลขที่ 12  ถนนระพีพัฒน์ฝั่งขวา   ตำบลไผ่ต่ำ
อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
รหัสไปรษณีย์  18140
โทรศัพท์   0-3626-3850 , 08-9810-3677